کارگاه ساخت و تولید

کارگاه مرکزی - واحد تولید

مهندسی معکوس قطعات و ماشین آلات

مشاوره فنی و امور مربوط به تحقیق و توسعه